skola2

Tisk
PDF

DOKUMENTY    ÚKOLY    ROZVRH HODIN

Název třídy: 9.B
Stupeň: 2. stupeň

Třídní učitel: Mgr. Ivana Stašková

8.B

8.b

  6b


V úterý 26.3. v 16:30 se konají mimořádné třídní schůzky. Účast nutná!!!         

Zdravím všechny v druhém pololetí, čekají nás tyto akce               (budu zase doplňovat):

- 6.3. ředitelské volno pro žáky
- 22.3.vybraní žáci ZOO Ostrava
- 25.3. planetárium 9:45 (s p.uč. Zajícovou) - 100,- 
- 23.4. Den Země - celý den  - ZRUŠENO
- 23.5. 10:00 divadelní představení "Návštěva z Broadwaye" - 80,- -             ZRUŠENO

Dnes jsme objednali mikiny, cena 399,- Hodně štěstí, úspěchů, zdraví i pohody v novém roce 2019
přeji všem dětem i rodičům :-)

V úterý 8.1. v 16:30 se konají konzultace k prospěchu a chování
V úterý 15.1. - beseda v IPS Úřadu práce - 8:00 - cca 11:30 - zdarma
Ve čtvrtek 17.1. - divadelní představení All that jazz, rock and blues v Divadle Jiřího                                 Myrona 10:30 - 70,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 13.11. v 16:30 se konají třídní schůzky.

Akce do konce kalendářního roku (budu doplňovat):
- 26.10. pátek - 5. vyuč. hodina - Cimbálová muzika Réva - 50,-  (40,- uhrazeno ze                        zálohy  800,- na Oswietim)
- 26.11. pondělí "Eko přednáška" 3. a 4. vyučovací hodinu. 45,- 
- 6.12.   čtvrtek 8:30 - Beseda na ÚP k volbě povolání - zdarma - přesouvá se z            organizačních důvodů na 15.1.2019
- 20.12. čtvrtek 11:30 - K-Trio - Anglické divadlo Sen noci svatojánské - 70,-
- 21.12.  pátek - Vánoční dopoledne: vycházka na Masarykovo náměstí, 10:30 představení    Grinch 2 v Cinestaru, cena 70,- 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné informace k exkurzi dodané CK:

Odjezd od školy je nejpozději v 7:00, tzn sraz v 6:50. Poté bude přejezd do Oswietimi I., kde bude 1.část prohlídky od 9:00 trvat cca 2h a poté následuje přejezd do Oswietimi II-Březinky (přejezd trvá 10 min), kde prohlídka trvá cca 1:15. Poté se jede do Krakowa, cesta trvá cca 1:30 a v Krakowě budeme kolem 14hod, prohlídka města je na cca 1 hod a poté mají žáci rozchod na cca 1:30-2hod. Odjezd z Krakowa je v cca 17hod - návrat ke škole je plánován na cca 19:30-20:00 (časy se mohou měnit v závislosti na hustotě provozu, omezení apod.) Délka rozchodu v Krakowě také záleží na počasí, náladě a vašich potřebách. Kapesné doporučuji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace o exkurzi do Krakowa + Oswietimi (převzaté z web. stránek pořádající CK) dne 9.10.:

Krakow: Navštívíme královský hrad Wawel s gotickou katedrálou, místo korunovace polských králů, kde se dnes nachází jejich ostatky. Z wawelského pahorku se naskýtá krásná vyhlídka na řeku Vislu. Následuje prohlídka Starého města – Královská cesta – Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakowa, Floriánská brána se zbrojnicí Barbakan, Hlavní náměstí (Rynek glowny) s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem s největším gotickým skládacím oltářem na světě, Sukenicí – bývalou městskou tržnicí s plátnem a radniční věží. V závislosti na čase můžeme navštívit také starou Jagelonskou Univerzitu.

Dále akce pokračuje do koncentračních táborů Oswietim I a Oswietim II – Březinka – „továrny na smrt“. V průběhu tříapůlhodinové prohlídky nám profesionální průvodci povypráví v českém jazyce o všech významných událostech, které se odehrály na těchto památných místech lidského utrpení. O příjezdu vězňů, jejich selekci a denním režimu a jejich osudech. Zavedou nás do obytných bloků, na popraviště, do sprch, které nesloužily k očistě těla, plynových komor a dalších míst, kde se tají dech. Vše za odborného a velmi poutavého vyprávění zkušených průvodců, s nimiž máme dlouhodobé zkušenosti.

 

V ceně je zahrnuto:

Přeprava komfortním autobusem.

Průvodce v českém jazyce po celou dobu akce.

Profesionální průvodci v koncentračních táborech v českém jazyce

Zapůjčení audiozařízení a sluchátek pro lepší poslech výkladu v KT Oswietim I.

Pojištění CK proti úpadku

 

Cena se bude odvíjet od konečného počtu účastníků exkurze, vybíraná záloha bude ale stačit i na pojištění v ceně 10,- 

Detaily budou upřesněny včas před odjezdem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předběžné termíny akcí (detaily budu upřesňovat postupně):
st 19.9. - Svět techniky - Živá knihovna povolání, 8:45 - cca 12:00
út 9.10. - Oswietim, Krakow - vybíráme 800,- , cena bude upřesněna                        podle počtu účastníků
čt 6.12. Úřad práce - Volba povolání 8:30 - cca 12:00
čt 20.12. - anglické divadlo - W.Shakespeare - Sen noci svatojánské,                          K - Trio, 11:30 - 13:30, cena 70,- Zdravím všechny v novém školním roce 2018 / 2019, doufám, že jste po prázdninách odpočatí a do vašeho posledního roku na ZŠ nastoupíte plní sil a elánu!

Stručně organizace prvního týdne:
po 3.9.   2.vyučovací hodiny - školní řád, atd.    výdej obědů 11:00-12:00
út 4.9.    5.vyučovacích hodin - rozdávání učebnic, třídnické práce.  
                                                  Výdej obědů 11:45 - 13:00
st 5. 9.   výuka dle rozvrhu  (ten je stále ve výstavbě :-)   

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 2018/2019

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře. 
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy: 
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod. 
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj. 
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci). 
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného. 
5. V hodině TV nejí a nežvýká. 
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující. 
7. V hodině tělesné výchovy je povinen: 
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, 
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.), 
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení, 
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, 
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod., 
- sportovní náčiní používat s opatrností, 
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy: 
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu. 
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím. 
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením. 
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení). 
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího. 
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.

 _________________________________________________________________________________________-

_________________________________________________________________________________
děkuji všem dětem - i rodičům - za krásné a originální dárky a přeji hezké léto! Užívejte si zaslouženého volna a buďte na sebe opatrní, abychom se 3. září ve zdraví shledali :-)
Ivana Stašková

Vzhledem k počasí posouváme odjezd na Ostravici o hodinu, tzn. odjezd vlaku v 8:56. Nezapomeňte kartičky pojišťovny a průkazky na vlak!

Organizace závěru školního roku
pá 22.6. - vybírání učebnic, výuka do 12:35
po 25.6. - výuka 1.hod., rozloučení s devátými třídami + film v kině Luna.                   Cena 60,-, 1x10min.jízdenka
út 26.6. - výlet na Ostravici, bližší info viz. lísteček. Vybíráme 70,- na                         jízdné. Prosím o podepsání odpovědnosti při odchodu domů. 
st, čt 27.,28.6. - třídnické práce (uklízení třídy, čištění lavic....), výuka do                              12:35
pá 29.6. - vysvědčení, 1 vyučovací hodina


V úterý 5.6. se fotíme - cena společné fotky 20,- , skupinka 15,- 

V pátek 1.6. u příležitosti Dne dětí půjdeme do centra na zmrzlinu (předtím si ještě odskočíme na krátkou procházku na Haldu Ema a rozhlédneme se po okolí ;-) ). Sraz v 8:00 před školou, s sebou dvě 30min jízdenky, svačinu, pití a vhodné oblečení. Návrat do školy na oběd.
 
Vážení rodiče, děti dnes dostaly Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosím o vyplnění a odevzdání do pátku 25.5., kdy zákon o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost.  Podrobné informace o této problematice najdete na úvodní stránce naší školy.
V úterý 29.5. se konají konzultace k prospěchu a chování, pokud budete mít zájem o podrobnější vysvětlení, dostavte se hromadně (jako na klasické třídní schůzky) v 17:00, kde vám případné dotazy zodpovím.

V pátek 20.4. vyrazila naše třída spolu s 8.A v rámci Dne Země do CHKO Poodří, konkrétně k Jistebnickým rybníkům. Vyšlo nám nádherné slunečné počasí a děti byly nadšené. "Příští pátek jdeme znova!" - takový byl ohlas všech účastníků :-)

Opět je možnost objednat přes školu školní potřeby pro 9.třídu (dvojlisty, kancelářské papíry, tvrdé papíry, sešity, atd.) 
Cena 296,- splatná do 18.5.  Zájemci mohou nosit peníze :-) 

Doplňuji akce v dubnu:  
17.4. 3.a 4.vyuč.hod. beseda Předsudky (preventivní program)
24.4. 1. a 2. vyuč.hod. beseda Kdo jsem? (preventivní program)
20.4. Den země - návštěva CHKO Poodří - vlakem do Jistebníku a pěšky            přes Polanecké rybníky zpět. Odjezd vlaku z nádr. Svinov 7:54,                  cena cca 15 - 20,- + jízdenka na tramvaj. Detaily budou upřesněny. 

V úterý 10.4. v 17hod. se konají třídní schůzky. Prosím rodiče o účast, budeme doplňovat informace o exkurzi do Prahy a dalších školních akcích.        Děkuji


Moc blahopřeji a děkuji všem dětem z naší třídy, které se dne 20.3. zúčastnily Atletických přeborů žáků 8. a 9. tříd! Všechny prakticky bez přípravy, mnohé v dané disciplíně úplně poprvé :-))) bezvadně a se skvělými výsledky reprezentovaly naši školu. Jmenovitě se jedná o Ondru Kotláře, Lukáše Pavelicu, Sabinu Matějkovou, Verču Vackovou a Anetu Pachlopníkovou.

Ondra Kotlář obsadil první příčku ve skoku do výšky, Lukáš Pavelica se umístil na 4. místě v hodu koulí a Sabina Matějková uhájila taktéž 4. místo ve skoku do dálky v silné konkurenci dobře připravených žáků dalších 8 ostravských škol!

Navíc všech pět závodníků spolu s žáky 8.A za své skvělé výkony obsadilo 4.místo v soutěži družstev v kategorii mladších žáků.

Ještě jednou jim gratuluji a chtěla bych pochválit taky zbytek třídy za neúnavné fandění a podporu nejen svým spolužákům, ale i reprezentantům tříd 8.A a 9.A,B!!! Užili jsme si nakonec moc hezký den a pocítili tolik potřebného týmového ducha ;-)

-----------------------------------------------------------------------------

6.3. se koná anglické divadlo v KDMO ("Peter Black") - vybíráme 70,-  (2.-4.vyuč.hod., učí se 1.,5.,6.), 2x30 min. jízdenka

17.4. Beseda "Předsudky" (3.,4.vyuč.hod.)   25,-

24.4. Beseda "Kdo jsem?"  (1.,2. vyuč.hod.)  25,- 

Peníze noste prosím dohromady, tzn. 120,- 


9.2.  Příští týden 12.-16.2. dochází vzhledem k velké absenci vyučujících ke změně rozvrhu, osmé třídy budou spojené a výuka bude probíhat dle 8.A, ovšem s drobnými úpravami.  V případě nejasností kontaktujte tř.uč. (= mne  :-)  )              Stašková


9.1.   16:30-18:00      Konzultace k prospěchu a chování


Přeji všem dětem i rodičům klidné

prožití vánočních svátků, pohodu

a odpočinek a budu se těšit

v novém roce!

Akce v lednu:

4.1.  knihovna - Děti ve 2.světové válce 

9.1. představení DKMO Louskáček - 50,- POZVÁNKA

Zveme všechny rodiče i prarodiče našich žáků a všechny přátele školy

na Vánoční jarmark ve škole

spojený s tvůrčími dílnami a turnajem ve stolním tenise

v úterý 19. 12. 2017

od 15.30 do 17.30

jarmark proběhne ve vstupních prostorách naší školy

Děti mohou nosit drobné vlastní výrobky k prodeji (ozdoby,cukroví atp.), výtěžek z nich půjde do společného třídního fondu.

Děkujeme :-) 

 

Doplňuji školní akce:

15.11. "Smoke man" - v rámci výuky Př, F, Ch - experimenty, pokusy na VŠB TU (p. uč.Žídková). Akce je zdarma, s sebou 2x 30min.jízdenka, odchod po 1.vyuč. hod., návrat cca 13hod.

19.12. Vánoční jarmark v prostorách školy - čas bude upřesněn


Připomínám všem rodičům, že v úterý 7.11. od 17hod. se konají třídní schůzky. Prosím o podpis v ŽK. 


Akce, které nás čekají do Vánoc: 

- 13.11. koncert JFO  DKMO 10:00   70,-

- 18.12. anglické divadlo Winter´s Tale   11:30   60,-

- 22.12. kino Luna 10:10  - Přání k mání - 60,-

Peníze můžete nosit i najednou :-)


Pozor, pozor! Od tohoto týdne se mění páteční rozvrh, a to následovně:

Z  Čj M  Aj  Nj  D

Platí od 20.10. 2017.


V pondělí 9.10. v 10 hod. proběhne na školním hřišti ukázka dravých ptáků a jejich výcviku (za příznivého počasí).  Vstupné 50,- .

 

 

 Na pátek 29.9. je vyhlášeno ředitelské volno :-)

 

7.9. bychom šli na akci " Art and science" na VŠB Ostrava, tak promslete zda chcete jít. Je to na dopoledne. http://artandscience.cz/  a  nebo jsou i na facebooku.

V pondělí a úterý se vydávají obědy od 11:45 do 13:00. V úterý je vyučování do 12:30 a od středy se jede podle rozvrhu (tzn. že děcka už mají odpolední vyučování). Rozvrh je už napsaný v sekci rozvrhy i upravení učitelé jednotlivých předmětů.

4.září budou děcka ve škole 2 vyučovací hodiny což je do 9:40 !!! Nezapomeňte přezůvky, klíče od skříňky, psací potřeby!! Dobrou náladu !!


Tak prázdniny se přikloňují ke konci a blíží se nový školní rok :-)

Užívejte ještě posledního týdne prázdnin a uvidíme se v pondělí 4. září :-)

 


 


Školní rok skončil a hurá na prázdniny :-)

Rodičům děkuji za spolupráci a

všem dětem moc a moc děkuji za krásné dárky a květiny a

přeji krásné prázdniny !!!!!!

Petra Zajícová

 

 


 

 

Akce

Září : 15.9.   Program Renarkonu " netolismus"  (40,-kč)

         21.9.  Archeopark Chotěbuz ( 60,-kč + vlak 50,-)

Říjen : 24.10.  Svět techniky program " železo - mistr proměny" (zdarma)

Listopad : 18.11.  Svět techniky program" finanční svoboda" (zdarma)

Prosinec :   21.12. Ostravské museum- Korunovační klenoty (30,-)

                 22.12. 8:30 -10:00 Svět techniky program" ÍNÁVORFIŠ"                                                       (zdarma)

                          11:00 jdeme do kina Luna (60,-kč)

Leden :

Únor : 2.2. divadlo J.Myrona (80,-)

          13.2.-17.2. lyžařský kurs

          23.2. anglické divadlo ( 60,-)

Březen : 22.3. Svět techniky- Proč? Fyzika v otázkách a odpovědích

                      (zdarma - 8:30-10:00)

Duben : 12.4. Dolní Vítkovice - Krytč.17 (zdarma a celé dopoledne)

             18.4. Přednáška Alkohol (ve škole 3 vyuč. hodina, zdarma)

              24.4. Den Země - Landek a pak pěšky směr Komenského sady

Květen :  4.5. KODIS akce dopravního podniku (zdarma, ve škole)

             11.5. orientační běh

              24.5. Světový den orientačního běhu v Dolních Vítkovicích (odpoledne, zdarma)

Červen : 1.6. Den dětí - to bude to ZOO toho 5.6.

             5.6. ZOO Ostrava výukové programy+ prohlídka ZOO (na celý den asi až do 17 hodin, 80,- Kč vstup do ZOO)

             22.6. Lidé lidem - náměstí v centru Ostravy (zdarma)

             26.6. rozlučka s deváťáky + kino (50 kč)

             27.- 29. 6. školní výlet ( hotel Kamzík(Moravice) - Karlov pod

    

 


 


Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 121 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Leona
Zítra má svátek: Ivona
Pozítří má svátek: Gabriel

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.