skola2

Tisk
PDF

Jídelna

 


 Prodej stravenek na měsíc říjen 2019 !!!!!

 

pondělí          30. 9. 2019             7.00 - 11.00

úterý               1.10. 2019             7.00 -   8.00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonní čísla pro odhlašování obědů:


kancelář vedoucí ŠJ : 555 558 693

školní jídelna: 555 558 694 

e - mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Informace o stravování ve školní jídelně.

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace o stravování žáků ZŠ Jugoslávská 23

ve školním roce 2019/2020.

1. Úhradu stravného lze provést těmito způsoby:

a) hotově v kanceláři u vedoucí školní jídelny – na následující měsíc poslední vyučovací den ve stávajícím měsíci od 7.00 – 11.00 hod. a první den v novém měsíci od 7.00 – 8.00 hod., dále každé pondělí od 7.00- 8.00 hod.

 

Na září školního roku 2019/2020 se bude vybírat stravné od 7.00-11.00 hod. ve dnech 28.8.2019 a 2.9.2019.

 

b) bezhotovostní platbou na číslo účtu 25530761/0100 u KB k 15. dni stávajícího měsíce na měsíc následující.

Poznámka: Jako variabilní symbol bude sloužit evidenční číslo strávníka, které mu bude přiděleno po vyplnění registračního listu. Změnu čísla účtu v průběhu školního roku oznamte vedoucí školní jídelny.

Strávník, který se přihlásí ke stravování, si zakoupí u vedoucí školní jídelny čip. Záloha čipu je 110,-Kč a vrací se, v případě navrácení nepoškozeného čipu (ukončení školní docházky). Při ztrátě čipu nebo jeho poškození se záloha nevrací a strávník musí zaplatit zálohu novou na nový čip.

2. Odhlašování obědů:

- odhlašování stravy je možné den předem do 12.00 hod.

a) na terminálu ve školní jídelně

b) telefonicky na čísle 555 558 693, 555 558 694

c) e -mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3. Podávaní obědů v případě onemocnění dítěte:

- první den onemocnění dítěte si můžete vyzvednout oběd za dotovanou cenu v době od 11.45 do 12.00 hodin do jídlonosičů. Mimo tuto stanovenou dobu dostanete stravu servírovanou na talíři a můžete si jí dát do svého jídlonosiče – dle vyhlášky MZ č. 107/2005 Sb. v dalších dnech nemoci dítěte je nutno stravu odhlásit. V případě, že zákonný zástupce žáka obědy neodhlásí, bude škola požadovat úhradu takto neodhlášených obědů v plné ceně, i když nebudou odebrány. V průběhu roku může být tato cena upravena s ohledem na cenovou politiku státu v oblasti potravin, energií a pohonných hmot.

4. Cena stravného za obědy:

- podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování se strávníci zařazují do cenových kategorií podle věku, kterého strávník dosáhne v příslušném školním roce (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020).

1. kategorie 7 - 10 let á 24,-Kč

2. kategorie 11 - 14 let á 26,-Kč

3. kategorie 15 a více let á 28,-Kč

V případě bezhotovostních plateb měsíční záloha stravného bude 600,-Kč.

U bezhotovostní platby bude provedeno roční vyúčtování stravného a vrácení přeplatků na váš účet v červenci.


5. Přihlášení ke stravování:

Bezhotovostní platba

pro bezhotovostní platbu prosím vyplňte a odevzdejte níže uvedenou návratku do 2. 9. 2018, aby strávníkovi

byl odevzdán registrační list s variabilním symbolem a veškerými údaji týkající se bezhotovostní platby. Vedení školy garantuje, že žádné údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Hotovostní platba

– žák dostane přihlášku ke stravování, kterou zákonný zástupce žáka vyplní a odevzdá u zaplacení stravného na měsíc září 2019.

 

Návratka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami a organizací stravování ve školní jídelně ZŠ Jugoslávská 23 a beru na vědomí zvláště znění odstavce č. 3 o způsobu úhrady stravování žáků v době nemoci.

Výběr platby zakroužkujte:

1. Hotovostní platba

2. Bezhotovostní platba

Žák/žákyně:…………………….………………………………...…

ze třídy:………..…………

Zákonný zástupce:………………………………………………………

kontaktní telefon:.………………………

v Ostravě dne:

podpis zákonného zástupce .................................

-----------------------------------------------------------------------------------

Označování alergenů

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Odvolání na legislativu:


EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 ZDE.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Seznam potravinových alergenů
podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 1. 1.Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
 2. 2.Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
 3. 3.Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
 4. 4.Ryby a výrobky z nich
 5. 5.Podzemnice olejná(arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
 6. 6.Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. 7.Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
 8. 8.Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. 9.Celer a výrobky z něj
 10. 10.Hořčice a výrobky z ní
 11. 11.Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. 12.Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. 13.Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. 14.Měkkýši a výrobky z nich

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů v ŠJ

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě obědů u 300 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.


 

Stravování žáku v době jejich nemoci

Dle školského zákona č.561/2004 §119 v platném znění se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9 v platném znění se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. První den onemocnění lze oběd vyzvednout do jídlonosičů. Další dny si stravu odhlásí, jinak by musel tyto obědy zaplatit dle výše citovaného zákona v plné výši.

Zařazení strávníků do cenových kategorií

Podle vyhlášky 107/2005Sb. o školním stravování se strávníci zařazují do cenových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených kategorií.

Školním rokem se rozumí od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Kategorie strávníků - Finanční limit

1. kategorie 7-10 let 24 Kč
2. kategorie 11-14 let 26 Kč
3. kategorie 15 a více let 28 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

     Provozní řád školní jídelny je stanoven na základě:

- zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva školství č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení,

  ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích

   na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění 

  pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy.   

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají čip, který je možné jsi zakoupit u vedoucí ŠJ. Záloha čipu je Kč 110,- za kus. Pokud strávník ztratí čip, nebo ho poškodí, je povinen jsi koupit nový. Po ukončení školní docházky strávník může čip vrátit.

Stravenky se prodávají poslední den v měsíci od 7.00 - 11.00 hod. a první den v novém měsíci od 7.00 - 8.00 hod. Během měsíce je prodej stravenek v pondělí od 7.00 - 8.00 hod.

Obědy se vydávají od 11.45 hod. do 13.45 hod.

Odhlásit obědy je nutné nejpozději do 12.00 hod. předešlého dne, a to buď na objednávkovém terminálu ve školní jídelně, kde je uveden písemně postup pro odhlášení stravy, telefonicky na číslo: 555 558 693, 555 558 694, nebo elektronicky: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V případě nemoci, při neodhlášní stravy má strávník nárok pouze první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiču za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena obědu /hodnota spotřebovaných surovin, režijní a mzdové náklady/.

Jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je vyvěšen u objednávkového terminálu.


                                                  Řád školní jídelny


1. Ve školní jídelně vykonávají dohled nad žáky pedagogičtí pracovníci.

2. Žák může být z jídelny vykázán pro nevhodné chování.

3. Do jídelny žáci vstupují bez aktovek.

4. Žáci dodržují bezpečnostní pravidla, chovají se ukázněně, neběhají a udržují své místo v              čistotě. Jakékoliv znečištění jsou povinni uklidit.

5. Veškeré jídlo žáci konzumují zásadně u stolu. Vynášení veškerého jídla z jídelny je zakázáno.

6. Při odchodu od stolu zasouvají židli na své místo.

7. Použité nádobí, tácky a příbory odnášejí na vyhazené místo.

8. Pokud dojde k úrazu, nahlásí jej ihned pedagogickému dozoru.

 

                                                                         

     

 

                                                 Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 175 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Matouš
Zítra má svátek: Darina
Pozítří má svátek: Berta

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.