skola2

Tisk
PDF

Jídelna

 

 

Informace k ukončení školního roku


Odhlášky stravy:

 - stravné je možno odhlásit do 28.6.2021 do 12.00 hodin, po tomto termínu již nebude možno obědy odhlásit

- v případě nemoci je možno si jídlo vyzvednout do jídlonosiče

 

Vyúčtování stravného:

- případné přeplatky budou zaslány v měsici červenci zpět na účty strávníků

- záci devátych tříd mohou odevzdat čip dne 29.6.2021 od 7.00 - 11.00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny              

- v měsíci červenci nezasílejte platby

- platby na září zasílejte do 15.srpna 2021


Výdej obědů:

28.6.2021      11.30 - 13.00

29.6.2021      11.30 - 13.00

30.6.2021      10.30 - 12.30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonní čísla pro odhlašování obědů:


kancelář vedoucí ŠJ : 555 558 693

školní jídelna: 555 558 694 

e - mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provozní podmínky

1.Školní jídelna vaří jídla a vydává stravu ve dnech školního vyučování.

2.V době školních prázdnin se nevaří a výdej stravy se neprovádí.

3.Výdej stravy se provádí v době od 11,45 do 13,45 hod. V době od 11,30 do 11,45 hod. jsou vydávány obědy do jídlonosiče.

4.Strávníci se přihlašují ke stravování u vedoucí školní jídelny, před zahájením stravování ve školní jídelně a jejich evidence je vedena vedoucí školní jídelny.

5.Každý strávník, je povinen si zakoupit stravovací čip v hodnotě 110Kč.

 

Prodej stravného a čipu pro odběr jídla

1.Stravné se hradí přednostně bezhotovostním platebním stykem na účet školy, a to vždy na celý následující měsíc.

2.Za účelem platby obdrží každý strávník před zahájením stravování ve školní jídelně nebo při změně výše stravného informaci o:

o číslu účtu pro zasílání platby

o jedinečném variabilním symbolu pro identifikaci strávníka

o výši měsíčního stravného

3.Stravné je nutno zaslat na účet školy nejpozději do 15 dne v měsíci na měsíc následující.

4. Ve speciálních případech může vedoucí školní jídelny povolit úhradu stravného v hotovosti. Jedná se zejména o případy nově přihlášených strávníků, kterým jsou teprve vydány pokyny a informace ke zřízení bezhotovostní platby.

5.Strávníci mají stravu automaticky přihlášenu do výše svého konta, tj. částky, kterou škola obdržela na svůj účet pod příslušným variabilním symbolem. Strávník zodpovídá za odhlášení stravy.

6.Za chybně provedenou platbu za stravné na účet školy nelze uplatňovat náhradu, Za chybně provedenou platbu je považováno:

o uvedení nesprávného variabilního symbolu

o odeslání platby na jiný než uvedený účet

7.Vyúčtování přeplatků stravného se provádí jedenkrát ročně, a to k 30.6. Přeplatky se vrací převodem na účet, ze kterého byla hrazena platba stravného nebo výplatou hotovosti u vedoucí ŠJ v případě, že platba není prováděna převodem z účtu. Za tímto účelem poskytují zákonní zástupci škole čísla svých účtů pro zasílání přeplatků. Nevyzvednuté přeplatky zůstávají na kontě strávníka pro další pololetí.

8.O termínech a místu výplaty přeplatků v hotovosti budou strávníci informováni sdělením vyvěšeným ve školní jídelně a webových stránkách školy.

9.Strávníka nelze přihlásit ke stravování, jestliže:

o strávník nezadal žádný variabilní symbol

o účet strávníka je záporný – není dostatek finančních prostředků

10.Pro odběr jídla je nutné zakoupit u vedoucí školní jídelny čip.

11.Ztrátu čipu nahlásí strávník (zákonný zástupce) neprodleně vedoucí školní jídelny. Nahlásí své celé jméno, aby mohl být čip zablokován.

12.Pokud dojde ke ztrátě nebo znehodnocení čipu, je strávník povinen si k odběru stravy zakoupit čip nový.

13.Při ukončení stravování ve školní jídelně mohou strávníci nepoškozený čip odprodat zpět prostřednictvím vedoucí školní jídelny. Zpětný odkup čipů se provádí vždy jen poslední dva dny v měsíci.

 

Evidence strávníků

1.Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně. Za tímto účelem jsou strávníci povinni poskytnout tyto údaje o své osobě:

o jméno a příjmení,

o místo narození,

o místo trvalého pobytu,

o třídu,

o telefonní číslo zákonného zástupce

2.Pro potřeby evidence plateb se u strávníků eviduje číslo platebního účtu zákonných zástupců.

3.Evidenci provádí a vede vedoucí školní jídelny prostřednictvím evidenčního programu.

 

Podmínky stravování

1.Každý strávník je povinen se před odběrem stravy přihlásit, a to tak, že čipem u čtecího zařízení potvrdí odběr jídla.

2.Onemocní-li strávník, nebo nemůže-li se na odběr stravy dostavit, může se odhlásit:

oužitím odhlašovacího zařízení v době od 11,40 do 12,00 hod., které je umístěno u výdejních oken ve školní jídelně;

o telefonicky u vedoucí školní jídelny na tel.čísle558 693, nebo 555 558 694 (v případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny u hlavní kuchařky);

o osobně u vedoucí školní jídelny

o e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

3.Odhlásit se lze nejpozději den předem do 12,00 hodin.

4.Při telefonickém odhlašování uvede strávník tyto údaje:

o jméno a příjmení strávníka;

o třídu, do které chodí;

o přesně dny, na které je stravné odhlašováno;

5.V měsíci červnu a prosinci je posledním dnem pro odhlášení dvacátý den v měsíci.

6.Neodhlášená strava je strávníkovi účtována jako vydaná.

7.Stravu nelze odhlásit zpětně, a to na probíhající den a dny předcházející aktuálnímu dni.

8.O případných změnách budou strávníci informováni na webových stránkách školní jídelny.

 

Výdej stravy

1.Strava se vydává u výdejních pultů.

2.Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.

3.Každý strávník si sám odebere stravu proti označení odběru čipem u čtecího zařízení.

4.Bez označení odběru nelze oběd vydat.

5.Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.

6.Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkové kategorie.

7.Pití si strávníci odebírají samostatně načepováním z výdejního automatu do připravených skleniček. Čepování nápojů do jiných nádob není povoleno.

8.Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku.

9.V případě, že žák onemocní, nebo se z jiného důvodu neúčastní výuky, nelze mu po dobu nepřítomnosti vydávat stravu za zlevněnouMožnost odběru stravy v případě nemoci žáka je povolena pouze v první den nemoci. Na další dny si musí žák oběd odhlásit. V případě neodhlášení bude za celou dobu nepřítomnosti žáka ve výuce účtována plná cena jídla, a to bez dalšího upozornění.

10.Jídlo se vydává do jídlonosičů pouze do 11,45 hodin. Jídlonosiče musí odpovídat příslušným hygienickým normám. Za hygienickou nezávadnost jídlonosiče odpovídá majitel. Obsluha při výdeji stravy je oprávněna odmítnout vydat jídlojídlonosiče, který neodpovídá hygienickým normám nebo je znečištěn.

11.Do jiných nádob než jsou jídlonosiče není dovoleno stravu vydávat.

12.Po stanovené době není přípustné jídlo do jídlonosiče vydat. Strávník si může jídlo vydané běžným způsobem sám v prostoru jídelny přeložit do přineseného jídlonosiče.

 

Jídelní lístek

1.Jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo stanoveným normám.

2.Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu.

3.Jídelníček se zveřejňuje na nástěnce v jídelně a na informační nástěnce u hlavního vchodu do základní školy a na webových stránkách.

4.Případná změna jídelníčku je vyhrazena.

 


 

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 91 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Viktor
Zítra má svátek: Marta
Pozítří má svátek: Bořivoj

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.