skola2

Tisk
PDF

DOKUMENTY    ÚKOLY    ROZVRH HODIN

Název třídy: 9.A
Stupeň: II. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Marcela Krčmařová 

8.A

8.a

 

Podrobné informace k exkurzi dodané CK:

Odjezd od školy je nejpozději v 7:00, tzn sraz v 6:50. Poté bude přejezd do Oswietimi I., kde bude 1.část prohlídky od 9:00 trvat cca 2h a poté následuje přejezd do Oswietimi II-Březinky (přejezd trvá 10 min), kde prohlídka trvá cca 1:15. Poté se jede do Krakowa, cesta trvá cca 1:30 a v Krakowě budeme kolem 14hod, prohlídka města je na cca 1 hod a poté mají žáci rozchod na cca 1:30-2hod. Odjezd z Krakowa je v cca 17hod - návrat ke škole je plánován na cca 19:30-20:00 (časy se mohou měnit v závislosti na hustotě provozu, omezení apod.) Délka rozchodu v Krakowě také záleží na počasí, náladě a vašich potřebách. Kapesné doporučuji.

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 2018/2019

A. Zdravotní způsobilost:
1. Žák, který má zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. 

2. Žák, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře. 
3. Žák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.

B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně: Žák školy: 
1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách tělocvičny apod. 
2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky aj. 
3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci). 
4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného. 
5. V hodině TV nejí a nežvýká. 
6. Necvičící žák se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující. 
7. V hodině tělesné výchovy je povinen: 
- nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, 
- hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.), 
- nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení, 
- neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, 
- při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod., 
- sportovní náčiní používat s opatrností, 
- dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který žáku poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.

C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti: Žák školy: 
1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu. 
2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím. 
3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s elektrickým zařízením. 
4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení). 
5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího. 
6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.


  

Akce do konce kalendářního roku (budu doplňovat):

24.10. středa 8:00-11:40 - Svět techniky - Chemické prvky - vstup zdarma, s sebou 2x10min.jízdenka
26.10. pátek - 5. vyuč. hodina - Cimbálová muzika Réva - 50,-  (40,- uhrazeno ze   zálohy  800,- na Oswietim)
5.12.   čtvrtek 8:30 - Beseda na ÚP k volbě povolání - zdarma
20.12. čtvrtek 11:30 - K-Trio - Anglické divadlo Sen noci svatojánské - 70,-

 

 

 

 

 


 

          

 


 

 

 

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 205 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Radim
Zítra má svátek: Luděk
Pozítří má svátek: Otakar

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.