skola2

Tisk
PDF

Výchovný poradce

Výchovná a kariérní poradkyně: 
Mgr. Naděžda Střalková

Telefon: 555 558 690
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poradenské pracoviště:
PPP Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1  

e-mail: http://www.ppp-ostrava.cz/
Psycholog: PhDr. Ludmila Hajdová

Speciální pedagog: Mgr. Marie Slavíčková

 


 


Od září 2018 bylo zřízeno na škole

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ,

ve kterém najdete nejen výchovného poradce, ale také speciálního pedagoga.Konzultační hodiny: úterý                  15:00 - 15:45h
                                 středa                  8:00 -   8:45h

 

Z důvodu možných organizačních změn je vhodné se nejdříve telefonicky domluvit a potvrdit schůzku.


Plán práce výchovného poradce  a poradce pro kariéru na školní rok 2019/2020

 ZÁŘÍ

 • příprava a sestavení plánu výchovného poradce, stanovení konzultačních hodin
 • seznam žáků s PO, vypracování dokumentace
 • sestavení přehledu o problémových žácích, spolupráce s třídními učiteli
 • aktualizovat nástěnky k volbě povolání (během školního roku)
 • zjištění počtu vycházejících žáků a na třídních schůzkách předat první informace rodičům k volbě povolání, objednávka Atlasu škol
 • zajišťování podkladů pro kontrolní vyšetření dětí v PPP, SPC (celoročně)
 • zajištění vypracování IVP, PLPP pro určené žáky a podkladů pro rodiče
 • kopírování materiálů z nových vyšetření /PPP, SPC/ pro třídní učitele (průběžně, celoročně)
 • kontrola platnosti vyšetření v PPP
 • zahájení PSPP, reedukace, logopedie
 • úvodní metodická schůzka s asistenty pedagoga

 ŘÍJEN

 • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • distribuce Atlasu školství pro žáky 9. ročníků

 LISTOPAD

 • informace žákům o burzách škol
 • informace žákům – Dny otevřených dveří na SŠ a SOU
 • přihlášky na umělecké střední školy
 • zjištění zájmu žáků o víceletá gymnázia
 • schůzka s rodiči vycházejících žáků - 14.11.2019
 • program pro volbu povolání s žáky 9. ročníku v Informačním centru Úřadu práce - 18.-19.11.2019

 PROSINEC

 • předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky, nástěnka k volbě povolání
 • seznámení s podmínkami přijímacího řízení na SŠ pro rok  2019/2020

 LEDEN

 • shromažďování podkladů v kariérovém poradenství – 5. a 9. ročníky
 • integrovaní žáci – průběžné hodnocení
 • přihlášky na SŠ + zápisové lístky

 ÚNOR

 • kontrola, vyplnění, podpisy přihlášek na střední školy
 • konzultace s TU 9. tříd o volbě SŠ
 • zahájení Předškoláčka

 BŘEZEN

       do 1. 3. 2020  - termín odeslání přihlášek na střední školy

 • kontrola seznamu dětí s SPU

 DUBEN

 • první kolo přijímacího řízení 
 • zápis do prvních tříd
 • kontrola platnosti vyšetření v PPP

 KVĚTEN

 • druhé kolo přijímacího řízení
 • evidence a zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejících žáků
 • nabídnout žákům 8. tříd možnost vyšetření v PPP a na IPS při ÚP – profesionální orientace

 ČERVEN

 • celkové zhodnocení práce vých. poradce na závěrečné pedagogické radě
 • zpracování zprávy o činnosti vých. poradce pro vedení školy

 PRŮBĚŽNĚ

 • účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce dle možností školy
 • předávání informací ostatním ped. pracovníkům a asistentům pedagoga
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, Městským úřadem, ÚP a dalšími orgány – konzultace a řešení problémů
 • úzká spolupráce s protidrogovým preventistou, metodikem prevence soc.pat. jevů
 • poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • vedení dokumentace VP (průběžně)
 • zajištění PO žákům 1. - 3. st., konzultace s AP a učiteli pedag. intervence

 


Inkluzívní vzdělávání na naší škole

Veškeré informace o společném vzdělávání najdete na stránkách MŠMT ČR.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/17-informace-pro-sirokou-verejnost-myty-a-nepravdy

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na výchovnou poradkyni nebo ředitele školy. 


Principy inkluzivního vzdělávání

Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními.

Používají například diferencované výukové metody, využívají pomoci asistentů pedagoga či osobní asistence hendikepovaným žákům, upravují a redukují učivo dle potřeby jednotlivých žáků atd. Cílem inkluzivní školy je především vzdělávat všechny děti pohromadě a podporovat tak toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky. Zároveň je v inkluzivní škole zajištěno odpovídající vzdělání všem dětem bez segregace do speciálních tříd a škol.

V případě žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se jedná o postupný proces osvojování češtiny na komunikační úrovni a zároveň přístup k učivu prostřednictvím vizuální podpory, konkrétní slovní zásoby z daného předmětu atp.

Školy mají zodpovědnost za poskytování širokého a vyváženého učiva všem svým žákům, což s sebou přináší tři principy inkluzivního vzdělávání, jehož cílem a smyslem je zprostředkovat všem odpovídající a podnětnou výuku.


 Náplň práce výchovného poradce   

1.  Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC

- podílí se společně s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace žáka

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou péči pro rodiče

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

- v součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje

zvláštní pozornost

- podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků

- pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace těchto žáků

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- spolupracuje s dalšími institucemi

3. Další metodická a informační činnost

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogům (oblast jednotlivých výsledků vyšetření)

- informuje žáky o činnostech PPP (SPC) v regionu, jejich možnosti využití, poradenských službách

(úřad práce, sociální odbor Ok úřadu, krizová centra ...)

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí

- ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na zavádění a vyhodnocení preventivních programů

(protidrogová prevence, šikanování, vandalismus apod.)

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)

- spolupracuje s třídními učiteli na tvorbě individuálních studijních a podpůrných plánů a provádí jejich vyhodnocení

4. Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro rodiče a žáky

- informuje o studijních možnostech

- vede dokumentaci spojenou s volbou povolání

- zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

- spolupracuje s ostatními pedagogy na zapracování témat s problematikou volby povolání do jednotlivých učebních plánů

- spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice

5. Dokumentace

- soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

- vede databázi žáků, kteří se vzdělávají podle individuálního nebo podpůrného plánu, pravidelně je aktualizuje

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 219 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Doubravka
Zítra má svátek: Ilona
Pozítří má svátek: Běla

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.